خدمات

پشتیبانی فنی وب سایت

پشتیبانی فنی وب سایت

بار ها پیش آمده طراحان سایت پس از تحویل آن به مشتری دیگر مسئولیت آن را قبول نمی کنند و اگر سایت یک ایراد یا باگی داشته باشد مالک سایت ناچار به هزینه سنگین می شود تا آن را تعمیر کند. طرحفا پس از طراحی سایت و افتتاح رسمی آن به نسبت نوع قرارداد و نوع سایت، تا مدت معینی سایت شما را به صورت رایگان پشتیبانی 24 ساعته حرفه ای می کند. طرحفا در این راهی همراه شماست!